Dane rejestrowe

Dewam Net Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie 01-461, ul. Bogatyńska 4
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351235
Zarząd: Marcin Dłużniewski, Marek Pollo
NIP: 522-29-39-602
REGON: 142166526
Kapitał zakładowy 10.000,00 zł wpłacony w całości.
Współpraca:
D+ HGrundig